ترم اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حضور در محل دفتر معاون آموزشی)

ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۱۳-۱۲۱۵-۱۳۱۵.۳۰-۱۵۱۷-۱۹
شنبهحضورحضورحضورحضور
یک‌شنبهحضورجلسه هیات رئیسه حضورحضورشیمی آلی ۳
دوشنبهحضورشورای آموزشیحضورحضورهتروسیکل(فرد) بیوشیمی (زوج)
سه‌شنبهحضورشورای پژوهشی هفته در میانحضورشیمی آلی ۳(فرد) جداسازی (زوج)بیوشیمی
چهارشنبههتروسیکلحضورحضورحضور
پنج‌شنبهروشهای نوین در شیمی آلی (زوج)روشهای نوین در شیمی آلی
جمعه