ترم بهمن ۹۳

ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۱۶-۱۴۱۸-۱۶۲۰-۱۸
شنبهصنعتی ۱ صنعتی ۱/پیشرفته ۱میانه ۱
یک‌شنبهپیشرفته ۱میانه ا
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه