بسمه تعالي

خلاصه سوابق تحصيلي، علمي- پژوهشي، آموزشي و فعاليت هاي اجرايي

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي :  علي عليزاده زوارم

آدرس پست الکترونيک :ali.alizadeh@mail.um.ac.ir

 

سوابق تحصيلي:

 

مقطع تحصيلي

محل تحصيل

رشته تحصيلي

زمان تحصيل

كارشناسي

دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت بازرگاني

88- 1384

كارشناسي ارشد

دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل)

90- 1388

 دکتري

دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت (تحقيق در عمليات)

شروع 1392

 

 

طرح هاي تحقيقاتي:

 

رديف

عنوان طرح تحقيقاتي

كارفرما

زمان اجرا

نقش در اجراي طرح

1

ارزيابي وضعيت فرهنگ

سازماني در مؤسسات فرهنگي

آستان قدس رضوي

آستان قدس رضوي

(شوراي عالي فرهنگي)

93-94

مسئول و مجري طرح

2

بررسي، مطالعه و تدوين آمارنامه‌هاي موضوعي شهر مشهد و طراحي داشبوردهاي مربوطه

شهرداري مشهد-

جهاد دانشگاهي مشهد

93-94

همکار اصلي و عضو تيم اجرايي

(مسئول و مجري محورهاي زيرساخت‌ها، منابع انساني و منابع مالي)

3

تهيه و تدوين سند راهبردي  به نشر

(انتشارات آستان قدس رضوي)

شرکت به نشر

(انتشارات آستان قدس رضوي)

1392

مسئول و مجري طرح

4

مطالعه کمي و کيفي

زيارت امام رضا (ع)

پارک علم و فناوري خراسان-  

جهاد دانشگاهي واحد مشهد

91- 1390

همکار اصلي و عضو تيم اجرايي (كارگروه تهيه و تدوين سند راهبردي عرصه مديريتي و سياسي زائر و زيارت)

5

بخش بندي مشتريان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از

داده کاوي بر مبناي مدل RFM

شرکت بازرگاني طوس شرق

91- 1390

مجري طرح

 (پايان نامه)

6

بررسي آميخته بازاريابي شرکت بازرگاني بلور و شيشه قدس

شرکت بازرگاني بلور و شيشه قدس

90- 1389

همکار

7

مطالعات جامع آمايش

سرزمين كلانشهر مشهد

شهرداري مشهد- 

جهاد دانشگاهي واحد مشهد

89- 1388

همکار اصلي و عضو تيم اجرايي

(کارگروه مطالعاتي مديريت آمايش)

 

 

سوابق تدريس:

1- دانشگاه فردوسي مشهد (پژوهش عملياتي- روش هاي مقداري در بازرگاني)

2- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار (تحقيق در عمليات پيشرفته- مديريت استراتژيک پيشرفته- تحليل محيط داخلي و بين المللي)

3- دانشگاه پيام نور واحد مشهد (تحقيق در عمليات 2)

4- دانشگاه بين المللي امام رضا ع (تحقيق در عمليات 1 و 2- مديريت توليد)

5- موسسه آموزش عالي بينالود (تحقيق در عمليات پيشرفته)

6- موسسه آموزش عالي عطار (تحقيق در عمليات 1 و 2 و 3- مديريت توليد- برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي)

7- موسسه آموزش عالي خردگرايان مطهر (تحقيق در عمليات 2)

 

مقالات:

1.       عليزاده زوارم، علي و پويا، عليرضا (1395). ارزيابي و خوشه بندي بانک ها و مؤسسات اعتباري ايران بر اساس شاخص هاي ترافيکي وب سايت. پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، (پذيرفته شده جهت چاپ).

2.       عليزاده زوارم، علي (1394). ارائه الگوي مفهومي از واپايش سازماني بر مبناي نگرش اسلامي: رويکردي انتقادي از ديدگاه‌هاي رايج. فصلنامه نظارت و بازرسي، 9 (34)، 45-70.

3.       عليزاده زوارم، علي و ناجي عظيمي، زهرا (1394). تعيين ترکيب مناسب کشت محصولات زراعي در مقياس يک مزرعه با استفاده از الگوي برنامه ريزي آرماني فازي. نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزي، 29 (3)، 294- 307.

4.       کاظمي، مصطفي و عليزاده زوارم، علي (1393). بکارگيري رويکردي ترکيبي از فرايند تحليل شبکه اي و ديماتل (ANP-DEMATEL) جهت انتخاب رسانه تبليغاتي. مجله تحقيق در عمليات و کاربردهاي آن، 11 (4)، 39-58.

5.       پويا، عليرضا و عليزاده زوارم، علي (1393). حل مسأله انتخاب تأمين کننده با استفاده از مدل ترکيبي تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي- ويکور (FDAHP-VIKORپژوهش هاي مديريت منابع سازماني، 4 (4)، 23-48.

6.       عليزاده زوارم، علي و رجب زاده، محسن (1393). مروري بر مفهوم پيروي اثربخش و ارتباط آن با رهبري اثربخش. فصلنامه توسعه سازماني پليس، 49، 109-129.

7.       کاظمي، مصطفي و عليزاده زوارم، علي (1392). انتخاب بهينه تأمين کنندگان بر مبناي رويکرد ترکيبي AHP-DEA-TOPSIS. مجله تحقيق در عمليات و کاربردهاي آن، 10 (4)، 37-53.

8.       توکلي، احمد، لگزيان، محمد، داودنيا، علي و عليزاده زوارم، علي (1392). بررسي رابطه بين مؤلفه هاي کيفيت زندگي کاري از ديدگاه والتون و رضايت شغلي (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان رضوي). پژوهش نامه مديريت تحول، 5 (9)، 89-103.

9.       عليزاده زوارم، علي و آقاجاني، حسين (1391). ارزيابي عملکرد کتابخانه ها بر اساس کارايي با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA) (مورد مطالعه : کتابخانه هاي عمومي شهر مشهد). مجله کتابداري و اطلاع رساني، 15 (3)، 271-296.

10.    کفاش پور، آذر و عليزاده زوارم، علي (1391). به كارگيري فرايند تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي (FDAHP) و تحليل خوشه سلسله مراتبي (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعيين ارزش دوره عمر مشتري. مجله تحقيقات بازاريابي نوين، 2 (3)، 51-68.

11.    کفاش پور، آذر، توکلي، احمد و عليزاده زوارم، علي (1391). بخش بندي مشتريان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوي بر مبناي مدل آر.اف.ام. (RFM). مجله پژوهش هاي مديريت عمومي، 5 (15)، 63-84.

12.    توکلي، احمد، عليزاده زوارم، علي و رفيعي، فريده (1392). شناسايي و اولويت بندي عوامل استرس زاي سازماني با استفاده از روش ويکور (VIKOR). دومين همايش راهکارهاي ارتقاي مباحث مديريت، حسابداري و صنايع در سازمانها، گچساران، آذر ماه.

13.    توکلي، احمد، ديده خاني، حسين و عليزاده زوارم، علي (1392). تکميل ماتريس همسنجي توسعه کارکرد کيفيت (QFD) با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP). دومين همايش راهکارهاي ارتقاي مباحث مديريت، حسابداري و صنايع در سازمانها، گچساران، آذر ماه.

14.    توکلي، احمد، عليزاده زوارم، علي و سيدي، سيده سارا (1392). ارائه مدلي براي انتخاب تأمين کننده بر مبناي رويکرد ترکيبي تحليل سلسله مراتبي و روش شباهت به راه حل ايده آل (AHP-TOPSIS). دومين همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان، شهريور ماه.

15.    توکلي، احمد، پريشاني فروشاني، حميده و عليزاده زوارم، علي (1392). به کارگيري رويکرد ترکيبي تحليل سلسله مراتبي- ويکور (AHP-VIKOR) براي انتخاب تأمين کننده. دومين همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان، شهريور ماه.

16.    رجب زاده، محسن و عليزاده زوارم، علي (1390). بررسي مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات در تجارت الکترونيکي. مجموعه مقالات ششمين همايش ملي تجارت و اقتصاد الکترونيکي، انتشارات دادودانش، 529-537.

17.    عليزاده زوارم، علي (1391). نقشه برداري از ذهن مشتري (CJM). توسعه مهندسي بازار، بانک مقالات بازاريابي ايران، قابل دسترسي در http://marketingarticles.ir/?p=2562.

18.    عليزاده زوارم، علي (1390). ارائه مدلي براي سنجش کارايي تجارت الکترونيکي بر اساس رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA). توسعه مهندسي بازار، بانک مقالات بازاريابي ايران، قابل دسترسي در http://marketingarticles.ir/?p=2278.

19.    عليزاده زوارم، علي و رجب زاده، محسن (1390). نقش اخلاقيات در بازاريابي نوين. توسعه مهندسي بازار، بانک مقالات بازاريابي ايران، قابل دسترسي در http://marketingarticles.ir/?p=1910.

20.    عليزاده زوارم، علي، فلاح، مصطفي و اسلامي، قاسم (1390). بازاريابي علي: تزريق شهرت در برند شرکت. توسعه مهندسي بازار، بانک مقالات بازاريابي ايران، قابل دسترسي در: http://marketingarticles.ir/?p=2365.

 

علايق پژوهشي:

- موضوعات مرتبط با حيطه مديريت صنعتي و تحقيق در عمليات (تصميم گيري، سيستم استنتاج فازي و ...)

- موضوعات مرتبط با برنامه ريزي راهبردي (تدوين سند راهبردي، تدوين برنامه عملياتي و شاخص ها، و ...)

- موضوعات مرتبط با تحقيقات بازاريابي (تحليل الگوي رفتاري مشتريان، بخش بندي مشتريان، تحقيقات بازار و ...)

 

توانايي ها و علايق آموزشي (تدريس):

- تحقيق در عمليات و تصميم گيري چندمعياره

- مديريت استراتژيک

- مديريت توليد

- تحليل آماري

- بازاريابي