اطلاعات شخصي:
نام: رضا
نام خانوادگي: قوامي فرد
مرتبه علمي: مربي  
سال تولد: 1338
محل تولد: جوين
آدرس و تلفن محل کار: دانشگاه آزاداسلامي واحد سبزوار گروه آموزشي حسابداري   44651573 - 051
پست الکترونيک: iaus1338@yahoo.com

 

اطلاعات تحصيلي(مدرک –رشته- گرايش-سال اخذ- محل اخذ):
مقطع کارشناسي: حسابداري  درسال 1373 ازدانشگاه آزاداسلامي واحدسبزوار
مقطع کارشناسي ارشد: حسابداري درسال 1378 ازدانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: بررسي تحليلي نقش فعلي سيستم هاي حسابداري دررشدوتوسعه صنايع ايران  

 

زمينه­ هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:
حسابداري صنعتي پيشرفته وحسابداري مديريت (اطلاعات موردنياز براي تصميم گيري)  ومديريت مالي (روشهاي تامين مالي )

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
حسابداري صنعتي 1و2و3 ومديريت مالي 1و2 در مقطع کارشناسي دانشگاه آزاداسلامي .وحسابداري مديريت درمقطع ارشد دردانشگاه حکيم .وحسابداري وحسابرسي مالياتي براي کارشناسان اداره اموراقتصادي ودارائي دانشکده اموراقتصادي ودارائي .وبودجه بندي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار. وروشهاي تامين مالي در صنعت ومعدن خراسان رضوي براي مديران صنايع .

 

سوابق استخدامي و اجرائي:
بورسيه دانشگاه آزاداسلامي سبزوار درسال 1375  واستخدام دردانشگاه آزاداسلامي سبزوار ازتاريخ 1/5/1378
1 - معاون اداري ومالي واحدسبزوار.
2 - مدير گروه آموزشي حسابداري در دودوره.
3 - مشاورمالي رئيس واحدسبزوار.
4 - عضوکميته سياستگذاري ترويج فرهنگ ايثار،جهادوشهادت واحدسبزوار.
5 - استادمشاور گروه حسابداري . 
6 - مسئول کميته علمي دانشجويان شاهدوايثارگرگروه حسابداري .
7  - استادمشاور درامور دانشجويان شاهدوايثارگر گروه حسابداري .  
8 - مسوول کارگاه تخصصي حسابداري .
9 -  عضوشوراي مالي واحدسبزوار.
10 –عضوکميته اعطاي تسهيلات واحدسبزوار.
11 –عضوکميته بودجه بندي واحدسبزوار.
12 –رئيس وعضو کميسيون معاملات واحدسبزوار.

 

عضويت(در انجمنها و ...):
1-عضورسمي انجمن حسابداري ايران . 
2- عضو انجمن متخصصين مالي ايران .
3-عضوانجمن علمي گروه حسابداري .
4-عضو هيات موسس انجمن علمي گروه حسابداري .
5-کارشناس رسمي دادگستري درامورحسابداري و حسابرسي .

 

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلات تکميلي:
1- پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي محمدروحانيان باعنوان بررسي توانائي نسبتهاي P/E  و P/Bدرتعيين بازده سهام موسسات ارائه دهنده خدمات مالي دربورس اوراق بهاء دارتهران .
2 - پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي امين مزروعي راد با عنوان تاثير خدمات بانکداري الکترونيک دررشدشاخص هاي حاشيه سود ،کل درآمدها به کل دارائيهاودرصدرشدمنابع ريالي درشعب منتخب بانک ملت شهرمشهد .
3 - پايان نامه کارشناسي ارشد سينا بهاج روي باعنوان بررسي رابطه P/Bو P/E   دربنگاه هاي مالي واعتباري خراسان .

 

 

کتابهاي چاپ شده: 
جزوات درسي:
1 - حسابداري صنعتي 1و2و3 و2 - مديريت مالي 1و2 و3 - حسابداري پشرفته او2

مقالات درنشريات داخلي دانشگاه:
1 - بررسي تحليلي نقش سيستمهاي حسابداري در رشدوتوسعه صنايع ايران.
2 - صورتهاي مالي وباراطلاعاتي آنها براي تصميم گيري .
3 -  اطلاعات حسابداري ونقش آن دررشدوتوسعه اقتصادي .