فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ آموزش زبان انگليسي - - - - - - - - - -
۲ آموزش زبان انگلیسی - - - - - - - - - -
۳ زبان و ادبیات فارسی - - - - - - - - - -
۴ زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوچوان - - - - - - - - - -
۵ زبان و ادبیات فارسی گرایش محض - - - - - - - - - -