فهرست دروس ارائه شده توسط دکتر جواد معصومي
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ اصول حسابداری 3جزئیات
۲ حسابداری پیشرفته 2جزئیات
۳ حسابداری صنعتی 2جزئیات
۴ حسابداری صنعتی 3جزئیات
۵ حسابداری میانه 2جزئیات